Vestby Næringspark Øst
 
Ny Miliardsatning i Vestby
 
Kilde: www.ferd.no
Asko Øst kan miste sin status som eneste med 9 sifferet status i Vestby. Ferd Eiendom har signert kontrakt med Vestby Næringsselskap AS, om oppkjøp av 270 mål på Næringspark Øst, rett syd for Deli Skog. Potensialet er 100 000 m2 fordelt på 8-10 lagerbygg for utleie. Til sammenligning er ASKOs bygninger på til sammen 85 000 kvadratmeter.

Penger til kommunekassa
Vestby Næringselskap AS (VNS) har for Vestby kommune besørget brutto 1100 mål på Næringspark Øst i 2 omganger . Salget av de 150 målene til Ferd Eiendom AS dekker alene nesten hele investeringen som VNS og Vestby kommune har hatt for oppkjøp og tilrettelegging for salg på del 2 av Næringspark Øst. Dette er en gladnyhet til Vestbybeboere som er bekymret for kommunens gjeldspost. Dette betyr at resten av N2 kan selges for kun salgskostnadene.
 
Vestby best
Direktør for Ferd Eiendom, Carl Brynjulfsen, forteller at Ferd Eiendom har søkt systematisk etter gode tomter i korridoren mellom Vestby og Gardermoen den siste tiden.
– Vi har sett på mange eiendommer, men landet på Vestby som den beste totalt sett. Herfra er det kort vei til internasjonale innfartsårer og havneområder, og strekningen mellom Svinesund og Vestby er godkjent for såkalte EU-trailere, altså vogntog med lengde inntil 25,25 meter og totalvekt inntil 60 tonn, sier han.

I vurderingen er det også lagt vekt på at det er tverrpolitisk enighet i Vestby kommune om å legge til rette for næringsutvikling, slik at en utbygger kan regne med effektiv saksbehandling og forutsigbare rammevilkår.
– Flere store virksomheter er allerede på plass eller i ferd med å etablere seg i kommunen, og dette bidro ytterligere til å gjøre tomten attraktiv for oss, sier Carl Brynjulfsen.

  
Leieavtaler først
Den nye eiendommen i Vestby er ferdig regulert og byggeklar, og arbeidet med å reise moderne og energieffektive bygg kan starte straks leieavtaler er på plass. Fullt utbygget vil eiendommen i Vestby representere en investering i størrelsesorden én milliard kroner. Ferd Eiendom vurderer gjennomføring i egen regi såvel som i partnerskap med andre aktører.

– Markedet for lager- og logistikkeiendommer har holdt seg forholdsvis godt, sammenlignet med de fleste andre typer næringseiendom. Og vi har tro på at etterspørselen etter de mest fremtidsrettede lokalene med best beliggenhet vil være god fremover. Det er derfor vi nå velger å satse i et segment som vi ser et stort potensial i, sier Brynjulfsen.
 

 

Utbygger: Ferd Eiendom AS (Johan H. Andresen)
Adm. Dir.: Carl Brynjulfsen
Investeringspotensialet: 1 mrd.
Bæregrunnlag/produkt: Lagerutleie
Tomt: 270 mål
Utnyttelsesgrad tomt: 70 %
Arealpotensialet: 140 000 m2
Byggestart: 2010 (?)

 
Jan Oscar Svae i Vestby Næringsselskap AS forklarer situasjonen på Vestby Næringspark Øst. (De blå områdene er nye næringseiendommer.)

Det er som vanlig Vestby næringsselskap AS som står for omsetningen av kommunale tomter på 1.160 daa store området. Daglig leder Jan Oscar Svae opplyser at han har sluttført kontrakt for 270 mål i syd. (Se saken ovenfor).  I syd vest av området langs Gamle Mossevei ligger det et område på ca 60 mål, regulert for offentlig bygg og aktiviteter. Reguleringen er ikke helt låst. Dersom behov kan det etableres også private næringer innenfor området. Foreløpige planer tilsier fjernvarmesentral og muligens ny brannstasjon. Fjernvarmeanlegget er tiltenkt behov også på Dehli industriområde. Bulk Eiendom har godt med plass på Næringspark Øst.
 
 
Bildet viser omtrentlig mot nord, gamle E6 ligger så noe utenfor venstre bildekant.
Kilde: Bulkeiendom.no

Rail Port i Vestby?
Logistikk & Ledelse skriver i en artikkel fra februar 2009 at en Rail Port i Vestby antakelig vil være avgjørende for om Bulk Eiendom vil nedprioritere Göteborg som Norges viktigste knutepunkt for import. Sitatslutt. Hensikten med Bulk Eiendom som ble etablert i 2006, er å finne, kjøpe og utvikle eiendommer som ligger gunstig til for logistikk og lagerprosjekter, eller overta eksisterende bygg og utvikle dem. Selskapet fokuserer primært på østlandsområdet langs E6, sør og nord for Oslo. I dette området forvalter Bulk Eiendom et samlet areal på ca 875.000 m2. og har prosjekter for til sammen 120.000 m2. Bulk Eiendom blir således en aktør innen transport og logistikk en bør høre på.
 
 
Alnabruterminalen fra sin beste side, er det logisk å satse en miliard her?
 
Peder Nærbø – Partner og prosjektutvikler i Bulk Eiendom, ser fremtidens Vestby med mange store aktører innen logistikk. Han ser et klart behov for bedre infrastruktur fra sjø til jernbane og vei. Nærbø mener det er nødvendig å avlaste Alnabru som Rail Port (kaimottak for bulkcontainere – for omlastning på tog). Hans forslag er en større logistisk løsning syd for Oslo. Vestby fremtoner for Nærbø sin del som et fornuftig sted å huse et slikt anlegg gitt avgjørende faktorer som: Nærhet til kaianlegg, E6, jernbane samt potensielle arealer. Det blir da nødvendig med Rail Port etablert i Moss eller andre nærliggende kaianlegg, hvorpå ferden går med tog til en terminal på innlandet for nødvendig omlastning. Denne modellen er vanlig da kaianlegg ofte er for trange til å huse et omlastningsanlegg. Dette skjer også i Oslo der er Alnabru omlastningssted for Oslo havn.
 
Gunstig for Oslo
Nærbø mener det er mange fordeler med en avlastningshavn i Mosseregionen.
– En sparer hele 7 timer i transporttid på båt, mindre utgifter på Los og gunstigere depotforhold. Slik løsning er miljømessig gunstig for Oslo. For det første, ser en begrensninger i Oslos havneanlegg hvor en ser endring fra kai og skipstrafikk til mer publikumsorientert bruk. Dette er enda mer tydelig på Alnabru der bolig og næringsområder kryper nærmere terminalområdet. Til alt skal det brukes et milliardbeløp for å heve produksjonen på Alnabru. Alnabru burde heller nedprioriteres da område forlengs er oppslukt av storbyen. Disse midlene kunne således blitt brukt mye mer fornuftig på mer egnede steder, for eksempel i Vestby eller Ullensaker.
 
 
Fra skog til asfalt og betong – NCC tilbyr her 60.000 m2 lagerlokaler.
Førstemann til mølla. Kilde: ncc.no

Nærbø har ikke full oversikt over Vestbys geografi men foreslår bruk av gamle jernbanetraseer i kombinasjon med nye som fører til et område som er egnet, for eksempel baksiden av Næringspark øst. Han opplyser at slik produksjon legger beslag på større områder samt er miljøbelastende i from av støy. Uansett er dette en prosess som er tidkrevende – dog høyst nødvendig, med mindre en ønsker Göteborg eneste alternativet for Oslo.
 
 
Kranmaster imiterer skog, fjell blir til grus – Nilles sentrallager tar form.
 
 


Etablerte bedrifter /under oppføring:
Toveien 26 – DHL Exel Supply Chain, leier av Strorebrand. Det 31.000 m2 store bygget var tiltenkt Smart Club.
”Vei 4” – Nille leier 21.000 m2 av Bulk Eiendom AS

Omsatte områder til potensielle utvidelser:
Storebrand har kjøpt 40 mål tomt av Smart Club og har da til sammen ca. 100 mål på Næringspark øst

Bulk Eiendom – 35 mål ved siden av Nille.

Offentlige aktiviteter – 60 mål.
 
Ikke omsatt areal:
300 mål i nord.

 
Oluf Loenzen leier av Fonc Eiendom
 
Fonc Eiendom Vestby AS holder orden i leieren!
Bygget – og særlig området rundt, er forbilledlig lekkert.
Oluf Lorentzen AS ser ut til å ha det bra her i Vestby.