Thon Hotels
 

Thon Hotels – avkjøring E6 syd
Sak ligger i kommunen med innsigelser fra fylket om høyde på bygg. Thon Hotels ville bygge i 3 etasjer. Fylket ønsker ikke høyere en 2 etasjer. Opprinnelig var tanken å ha et signalbygg på tomten. Altså et bygg som er høyt og lett gjenkennelig. De planene ble stoppet i fylket og hadde nok uansett blitt en omdiskutert affære. Olav Thon Gruppen opplyser kun at de har prosjektert et hotell i Vestby, men at de ikke eier noen eiendommer til dette, og ønsker derfor å ikke å uttale seg om sine planer. Imidlertid var det lett å finne en trafikkanalyse som Asplan Viak har utarbeidet på oppdrag av LPO arkitektur og design as, hvor på fokuset er lagt til Thon Hotel Vestby. Arealer
Analysen opplyser at foreløpige anslag på hotellets areal er 7.100 m2 bruttoareal i fase 1, og 9.000 m2 for fase 2. Hotellet skal i første rekke være et tilbud til flypassasjerer til og fra Moss Lufthavn Rygge. Veien i bakgrunn er Gamle Mossevei med telefonsentralen nesten under brua. Kilde: LPO Arkitektur og Design AS/Asplan Viraks Trafikkanalyse.
 
 Tegningen viser plasseringen til hotellet.
Kilde: LPO Arkitektur og Design AS/Asplan Viraks Trafikkanalyse.

Nabotomt
skisserer et nytt hotell, samt adkomstveien til hotellet. Olav Thon-gruppen er utbygger av hotellet – Thon Hotel Vestby. Arbeidet er utført i tilknytning til utarbeidelse av reguleringsplan, en plan som også inkluderer regulering av fremtidige aktiviteter innen handel og kontor på nabotomten. Nabotomten er på 3 – 4 dekar, som representerer et potensiale på 2.000 m2.
 
Trafikk-kork?
Analysen angir en trafikkbelastning (turproduksjon) på 1000 kjøretøy pr. døgn i ny rundkjøring (R). Den optimale løsningen for adkomst til området er nevnt å være fra Gamle Mossevei, rett syd eksisterende rundkjøring. Resultatene fra kapasitetsberegningene, viser at det vil bli kødannelser og noe høye trafikktall på Kirkeveien mellom sentrum og E6 i rushperioder på ettermiddagen (kl. 16 – 17). Gitt beregninger med full utbygging i Vestby frem mot år 2019. Samtidig sier trafikkanalysen at de ikke har gjort kapasitetsberegninger for rundkjøringene lenger vest i Kirkeveien med rampene til E6, men at armen fra Kirkeveien øst og armen fra Vestby senter nord er beregnet til å få belastning opp mot kapasitetsgrensen. Forvirret? Uansett – vi som ferdes i området ofte, kan med selvsyn allerede nå se kødannelser mot den eksisterende rundkjøringen. Med tanke på dagens utbygginger, planer og potensiale i sentrum og langs Gamle Mosseveien tidsrommet til 2019, er det helt klart lov til å være skeptisk ovenfor denne delen av analysen – med eller uten hotell. NB: Det gjentas at opplysninger om fasilitetene kun er fra en trafikkanalyse, og at realisérbare planer kan avvike sterkt fra det som er presentert – gitt realisering i det hele tatt.
 
Veien i bakgrunnen er Gamle Mossevei med telefonsentralen nesten under brua.
Kilde: PLO Arkitektur og Design AS / Asplan Viraks
 
Antall rom 144
Personkapasitet konferansedel 200
parkeringsplasser 87
Estimert gjesteturer pr. døgn 430
Antall ansatte 30
Areal bygg (fase1 + fase 2) 16.100 m2
Avstand Moss Lufthavn Rygge 27 km
Avstand Oslo 37 km